Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

  1. Definicje:
    1. Sprzedawca – Agnieszka Szuta-Rusińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „JUST LOVE Agnieszka Szuta-Rusińska”, NIP 5911607206 z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowej 17, lok. 41, 87-100 Toruń.
    2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, nabywającą Produkt od Sprzedawcy
    3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
    4. Produkt – e-book „Pobieramy się! – Ślub bez stresu. Poradnik dla par młodych” będący przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
    5. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://justlove.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może nabyć Produkt.
  1. Postanowienia ogólne
    1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
    2. Regulamin jest dostępny na stronie https://justlove.pl.
    3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: agnieszka@justlove.pl lub w formie tradycyjnej pod adresem Brzoskwiniowa 17 m 41, 87-100 Toruń.
  1. Wymogi techniczne
    1. Aby złożyć Zamówienie, Kupujący musi posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz korzystać z aktualnej przeglądarki obsługującej pliki cookies.
  1. Składanie Zamówienia
    1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
    2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący dodaje Produkt do koszyka, a następnie wypełnia formularz.
    3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego.
    4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod, pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
    5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
    6. Po skutecznym dokonaniu płatności przez Kupującego, Sprzedawca wysyła Produkt na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
    7. Produkt zostanie udostępniony Kupującemu w formacie PDF

  2. Zasady i formy płatności
    1. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
    2. Cena Produktu wskazana na stronie Sklepu Internetowego jest wyrażona w walucie polskiej i jest kwotami brutto.
    3. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
  1. Odstąpienie od Umowy
    1. Jeśli Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
    2. Jeśli Konsument nie wyraził wyżej wymienionej zgody, ma prawo odstąpić od umowy na poniższych warunkach.
    3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie tradycyjnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia zakupu.
    4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument w ciągu 14 od zawarcia umowy wysłał wiadomość na prawidłowy adres Sprzedawcy.
    5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymaną płatność.
    6. Zwrot płatności zostanie dokonany w ten sam sposób, jaki został użyty przez Konsumenta do pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
  1. Reklamacja i uprawnienia Konsumenta
    1. Kupujący ma prawo złożyć reklamację w drodze tradycyjnej na adres Sprzedawcy lub elektronicznej na adres agnieszka@justlove.pl.
    2. Reklamacja powinna wskazywać problemu, dane Kupującego oraz numer zamówienia. należy uzasadnić powód, przez który Kupujący składa reklamację.
    3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
    4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument zamiast złożenia reklamacji może żądać doprowadzenia Produktu do zgodności z umową albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 43m i art. 43n Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r
  1. Dane Osobowe Kupującego
    1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
    2. Dane Kupującego są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawarcia  za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży
    3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej: https://justlove.pl/polityka-prywatnosci.
  2. Prawa Autorskie
    1.  Produkt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlega ochronie prawnej i stanowi własność intelektualną Sprzedawcy.
    2. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z produktu na własne potrzeby Kupującego.
    3. Zakazane jest w szczególności:
      1. udostępnianie Produktu osobom trzecim;
      2. rozpowszechnianie Produktu lub jego fragmentów;
      3. kopiowanie produktu na potrzeby inne niż własny użytek, w tym w celach związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
    4. Jeżeli Kupujący zamierza wykorzystać Produkt w sposób sprzeczny z powyższymi zapisami, zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę Sprzedawcy.

  3. Postanowienia końcowe
    1. Umowa oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu.
    2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zapis ten nie ma zastosowania wobec Konsumentów.
    3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2023 r.